IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Bashkëlidhur këtij artikulli gjeni VKM nr. 833/2020, udhëzimin nr. 1, datë 21/05/2021, të ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe drejtorit të Departamentit të Administratës Publike, si dhe modelin në excel të listëpagesës mujore, urdhër shpenzimit për pagat dhe listëpagesës që dërgohet në bankat e nivelit të dytë.