IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

   

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

  

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

Viti 2007 shënon vitin e tetë të zbatimit të Ligjit Nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”.

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

Viti 2006 shenon vitin e shtate te zbatimit te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” dhe ne kete sens ka qene nje vit i konsolidimit te reformes ne administraten publike dhe çuarjes perpara te disa komponenteve te saj.

Perfundimi i reformes funksionale ne institucionet e administrates qendrore u shoqerua me miratimin e strukturave te organizuara sipas parimeve te grupimit te funksioneve te ngjashme, duke mundesuar racionalizimin e pozicioneve te punes dhe rritjen e efikasitetit te nepunesve.

 

 

 

Departamenti i Administrates Publike eshte krijuar ne vitin 1994, duke pasur ne baze te funksionimit te tij Vendimin nr. 443, date 05.09.1994, te Keshillit te Ministrave, “Per krijimin e Departamentit te Administrates Publike”, vendim i cili krijonte kete Departament si njesia qeveritare e ngarkuar me reformen ne administraten publike dhe hartimin dhe zbatimin e reformes qeveritare ne administraten publike. 

Me miratimin e Ligjit nr. 8549, date 11.11.1999, “Statusi i nepunesit civil”, disa nga funksionet e Departamentit te Administrates Publike, marrin vlere ligjore duke u pasqyruar ne nje nga kapitujt e ketij ligji. Me kryesoret jane kompetencat ne fushen e menaxhimit te burimeve njerezore, si dhe funksione te tjera te lidhura ngushte me menaxhimin e sherbimit civil, por dhe me gjere me reformen ne administraten publike.

 

Reforma ne administraten publike ka filluar me miratimin nga qeveria te Strategjise per Reformen Institucionale dhe te Administrates Publike ne vitin 1999. Pjesa me e rendesishme e kesaj reforme lidhet me reformen ne sherbimin civil ne Shqiperi, e filluar ne vitin 1999 me miratimin e ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”. Gjate gjysmes se pare te vitit 2000 eshte plotesuar kuadri i nevojshem ligjor per funksionimin e te gjithe kesaj skeme dhe ne korrik 2000 eshte realizuar testimi i pare per rekrutimin e nepunesve civile. Me qellim implementimin dhe zbatimin e ligjit u krijuan disa institucione te reja dhe u forcuan ato ekzistuese. U forcua Departamenti i Administrates Publike ne Keshillin e Ministrave dhe u percaktuan kompetencat e tij ne fushen e menaxhimit te burimeve njerezore dhe me gjere (pergatitja per miratim e strukturave dhe organikave te ministrive dhe institucioneve te tjera te ekzekutivit, kompetencat ne fushen e pagave etj). Ne te njejten kohe u krijua edhe Komisioni i Sherbimit Civil si nje institucion i pavarur, me detyren e zgjidhjes se ankesave dhe mbikeqyrjen e zbatimit te ligjit. Formimi dhe zhvillimi i nepunesve ne periudhe prove apo tashme te konfirmuar i eshte besuar prej kater vjetesh Institutit te Trajnimit te Administrates Publike, administrimi financiar i te cilit ka njohur se fundi zhvillime te rendesishme.

 

Reforma ne administraten publike ka filluar me miratimin nga qeveria te Strategjise per Reformen Institucionale dhe te Administrates Publike ne vitin 1999. Pjesa me e rendesishme e kesaj reforme lidhet me reformen ne sherbimin civil ne Shqiperi, e filluar ne vitin 1999 me miratimin e ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil”. Gjate gjysmes se pare te vitit 2000 eshte plotesuar kuadri i nevojshem ligjor per funksionimin e te gjithe kesaj skeme dhe ne korrik 2000 eshte realizuar testimi i pare per rekrutimin e nepunesve civile. Me qellim implementimin dhe zbatimin e ligjit u krijuan disa institucione te reja dhe u forcuan ato ekzistuese. U forcua Departamenti i Administrates Publike ne Keshillin e Ministrave dhe u percaktuan kompetencat e tij. Eshte fjala kryesisht per kompetencat ne fushen e menaxhimit te burimeve njerezore si dhe funksione te tjera te lidhura ngushte me menaxhimin e sherbimit civil por dhe me gjere me reformen ne administraten publike (konkretisht pergatitja per miratim e strukturave dhe organikave te ministrive dhe institucioneve te tjera te ekzekutivit, kompetencat ne fushen e pagave etj). Ne te njejten kohe u krijua edhe Komisioni i Sherbimit Civil si nje institucion i pavarur, me detyren e zgjidhjes se ankesave dhe mbikqyrjen e zbatimit te ligjit.